Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Firma Crown Management Sp. z o.o. wygrała konkurs w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, PO Inteligentny Rozwój i realizuje zgodnie z harmonogramem zadań projekt: „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z opracowaniem i wdrożeniem internetowego narzędzia łączącego właścicieli zwierząt z dostawcami usług dla zwierząt”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Celem projektu jest pozyskanie doradztwa w ramach usług proinnowacyjnych świadczonych przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu umożliwiające skuteczne wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji produktowej. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie pozyskanie wiedzy z zakresu opracowania innowacyjnego narzędzia internetowego, wraz ze standaryzacją usług, który pozwoli na efektywne połączenie właścicieli zwierząt, którzy poszukują danego typu usług, z usługodawcami zapewniającymi najwyższe standardy jakości. Dodatkowo możliwe będzie sfinansowanie inwestycji początkowej umożliwiającej skuteczne wdrożenie narzędzia, a co za tym idzie wprowadzeniem do oferty firmy nowego typu usług, co w konsekwencji przyczyni się do rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa.

Rezultatem realizacji usług proinnowacyjnych będzie wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.

W przedsiębiorstwie zostanie wprowadzona innowacja produktowa poprzez wdrożenie nowych usług (narzędzie internetowe) w katalogu usług Wnioskodawcy.

W przedsiębiorstwie zostaną wprowadzone również innowacje nietechnologiczne. Nastąpi przeorganizowanie stanowisk pracy z zakresami obowiązków, wdrożenie pomocniczych schematów do podejmowania decyzji. Zostaną przeprowadzone akcje marketingowe w wyniku realizacji strategii marketingowej. Zwiększy się zatrudnienie w firmie.

Wartość projektu: 688 431.00 PLN,

Wartość dotacji: 365 865.00 PLN.

All Right Reserver Crown Management.

Design by Czwarte Pietro